หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลบางมัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
 
 

 
 
   
 
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอให้ช่วยลงแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการให้บ้างค่ะ
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
  
* ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)    
ที่อยู่    
โทรศัพท์    
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)  
  
* เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
   การใช้ Internet ตำบล  การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
   การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน  การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
   การออกแบบอาคาร  การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
   การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   การชำระภาษีป้าย  การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   การชำระภาษีบำรุงท้องที่  อื่นๆ (ระบุ)  
  

* ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ  
    มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
  1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ
    การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม      
  2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
  3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
    ถูกต้องน่าเชื่อ      
  4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      
  
* ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

  1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
  2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
  3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
  4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
  
* ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

  1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น
    ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ      
  2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      
  3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน
    สะดวก เหมาะสม      
  4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย      

  
ท่านคิดว่า อบต. ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
   ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
   ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
   ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
   ด้านบริการการรับชำระภาษี
   ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
   อื่นๆ (ระบุ)  


เขียนโดย   คุณ สุนันท์ จันทวาส อบต.บางมัญ

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 15.12 น. [ IP : 125.26.129.230 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ธ.ค. 2558
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-813-628
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10