หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ได้จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับทราบ
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
จึงประกาศสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ  ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล www.bangmun.go.th ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางมัญ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ หมู่ที่ 7  ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036 813 628

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 17.00 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน