หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของ อบต. [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต. ปีงบ 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ มาตรการใช้ดุพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)