หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
บันทึกข้อตกลง การมีส่วนร่วมในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลฯ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บางมัญ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เจตจำนงสุจริตของการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2